SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA

 

ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE  AGENCIJE ENZ.ZO

 

           SPLOŠNA DOLOČILA
 

PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira Enz.zo, v katerikoli  pooblaščeni agenciji. Ob prijavi Enzzo in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o potnikovem turističnem aranžmaju bodisi se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave.

Po priporočilu Združenja turističnih agencij Slovenije Enz.zo za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 15,00€  na prijavnico (voucher) oziroma 20,86€  pri potovanjih, pripravljenih po naročilu, kar je objavljeno na vidnem mestu v poslovalnici Enz.zo.

Pri sestavi kompleksnih ponudb Enz.zo zahteva varščino za sestavo ponudbe v višini 50,00€ .

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (VII. točka splošnih pogojev).

Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve Enz.za.


 

PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni Enz.zo ali pooblaščeni agenciji oz. Enz.zo prejme plačilo na transakcijski račun.
Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znaša 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 15 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu.

V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz VII. točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.

Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru, vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.

Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom.
V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA, ...) turističnega aranžmaja ali druge storitve Enz.zo, v primeru vračila plačila Enz.zo v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.


 

CENE

O morebitni spremembi cene potovanja Enz.zo potnika obvesti.

Enz.zo lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Enz.zo ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklama-cijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem.

Enz.zo lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža/zviša v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji.  Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje/zvišanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje/zvišanje cene ne bi nastopili.
 

Enz.zo si pridržuje pravico do zvišanja cene aranžmaja do najkasneje 20 dni pred odhodom na potovanje, v kolikor se spremenijo devizna razmerja ali podražijo prevozi.  V kolikor se cena zviša za več kot 10% ima potnik pravico do brezplačne odpovedi potovanja.


Različni popusti se medsebojno ne seštevajo. Npr. za last minute pakete in pakete s promocijskimi popusti, se popust za mladoporočence in upokojence ne upošteva.


 

STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja.

Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.


 

POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno.

V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja.

Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.

Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku Enz.zo v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.


 

POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do pisne odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima Enz.zo pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan Enz.zu povrniti administrativne stroške v višini 15,00€  na napotnico oz. voucher. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa v katerem je potnik predložil pisno odpoved potovanje:

- do 30 dni pred odhodom - 10% cene aranžmaja

- 29 do 22 dni pred odhodom - 30% cene aranžmaja


- 21 do 16 dni pred odhodom - 50% cene aranžmaja


- 15 do 8 dni pred odhodom - 80% cene aranžmaja


- 7 do 3 dni pred odhodom - 90% cene aranžmaja

- 2 dni pred odhodom, oziroma, če se potnik ne pojavi ali odpove aranžma že po njegovem začetku -100% cene aranžmaja


Pri nekaterih aranžmajih, delih aranžmajev in letalskih kartah, pri katerih se povračila stroškov naših partnerjev (drugih agencij, letalskih kompanij)  ne ujemajo z zgoraj navedenimi Enz.zo povračili stroškov veljajo povračila stroškov poslovnega partnerja, ki izvaja aranžma oz. določen del aranžmaja
 
 

ODSTOPNINA

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino.

Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.

Odstopnina znaša 5% cene aranžmaja.

S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.

Ne glede na plačano odstopnino ima Enz.zo v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 15,00€  po napotnici/voucherju.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.

V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni položil odstopnine, ima Enz.zo pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov kakor tudi do vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Razliko vrne Enz.zo potniku. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja.

 

ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Enz.zo si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja.
Enz.zo si pridržuje odpovedati potovanje najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov.
Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:
- za potovanje z avtobusom - najmanj 30 potnikov
- za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi - najmanj 20 potnikov
- za potovanje na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov
- za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali hidrokrilnimi ladjami - najmanj 80% zasedenosti le-teh.


Enz.zo si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Enz.zo pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Enz.zo lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s Enz.zo, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Enz.zo.

Enz.zo si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Enz.zo ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

Enz.zo ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da Enz.zo odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru Enz.zove odpovedi potovanja, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

O kakršnikoli naknadni spremembi programa Enz.zo potnika nemudoma obvesti.
Enz.zo ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

V primeru, da stanje na kraju samem Enz.zo ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Enz.zo  namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

 

POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list še najmanj 6 mesecev po datumu vrnitve s potovanja ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.
V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in Enz.zo za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Enz.zo po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum Enz.zo, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov Enz.z.o potniku ne vrača. Enz.zo ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Posredovanje Enz.za pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam kadar Enz.zu ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni...) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

 

OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM

Potnikom prijavljenim na enodnevne izlete, na počitnice v SLOVENIJI, HRVAŠKI z lastnim prevozom, Enz.zo obvestila pred odhodom ne pošilja. Za potovanja, poletne in zimske počitnice z organiziranim prevozom potnik prejme končno OBVESTILO najkasneje teden dni pred odhodom; če potnik obvestila v tem roku ne prejme se je dolžan zglasiti na svojem prijavnem mestu. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

 

ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Enz.zo ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

 

PRTLJAGA

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Za prevoz posebne prtljage, kot je so kolo, surf, golf oprema... mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer ponavadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru, je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza te tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen.
Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika.

Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

Enz.zo ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.)


 

TOČNOST PREVOZNIKOV

Enz.zo ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Odgovornost Enz.za je omejena zgolj na neizvedbo določenega dela programa, v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. Enz.zo ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.


 

IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove.

Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali Enz.zovega predstavnika.

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.


 

INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Enz.za bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

Cene in fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, zato Enz.zo ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno.


 

KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH

Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih ali programih Enz.za za turistične aranžmaje oz. potovanja, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije, in ne kategorizacije Enz.za,  in se od države do države lahko razlikujejo.

Potnike informativno seznanjamo z mednarodnimi uzancami, v skladu s katerimi je nastanitev običajno možna po 14:00 uri na dan prihoda; na dan odhoda je potrebno sobo izprazniti do 11:00 ure, če ni v programu drugače določeno. Za hišni red ali spremembe hišnega reda Enz.zo ne odgovarja v nobenem primeru, potnik pa se je vedno dolžan ravnati v skladu s hišnim redom.

 

REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Potnik naj nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti graja tudi na kraju samem Enz.zovem vodniku, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno do dveh mesecev po vrnitvi. Brez pisne reklamacije Enz.zo ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: Enz.zo d.o.o.,Ulica Malči Beličeve 18, 1000 Ljubljana.
Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Enz.zo take reklamacije ne bo obravnaval.

Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja. Če po krivdi Enz.za ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima Kompas pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.
 

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Enz.zo pridobljene osebne podatke o potnikih varuje skladno z vsemi predpisi na področju varovanja in prostega  pretoka osebnih podatkov, ter je zavezan k najvišjim standardom zagotavljanja varstva posameznikovih pravic. Enz.zo osebne podatke primarno obdeluje z namenom sklenitve oziroma izpolnjevanja pogodbe, lahko pa tudi za namene neposrednega trženja in obveščanja o ponudbi Enz.za ali njegovih partnerjev, raziskave trga, vodenja analiz poslovanja, segmentacije kupcev in statistične obdelave. Podatkov ne posreduje tretjim osebam, v kolikor za to ne obstaja z zakonom predvidena pravna podlaga.

Osebni podatki se lahko obdelujejo na podlagi zakona, na podlagi pogodbenega razmerja, če gre za osebne podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, je to potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe in na podlagi izrecne privolitve posameznika za obdelavo osebnih podatkov dane skladno s predpisi s področja varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov. Soglasje, ki ga za obdelavo poda potnik, se lahko v vsakem trenutku spremeni, ali umakne v celoti..

Potnik ima najmanj naslednje pravice:

• pravico do dostopa do podatkov;

• pravico do popravka;

• pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«);

• pravico do omejitve obdelave;

• pravico do prenosljivosti podatkov;

• pravico do ugovora.

 

Enz.zo imenuje za zagotavljanje varstva pravic potnikov Pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov. Zahtevke v zvezi s pravicami potnikov na področju varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov sprejema na elektronski naslov info@enz.zo.si, ali po pošti na naslov Enz.zo d.o.o., Gallusovo nabrežje 19, 1000 Ljubljana.

Z namenom zagotavljanja kar se da visokega standarda varovanja osebnih podatkov potnikov, je Enz.zo sprejel posebno Politiko varstva osebnih podatkov, ki je sestavni del Splošnih pogojev in navodil, ter je dostopna v pisarni Enz.zo

 

Enz.zo vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe, plačilom ali ustno potrditvijo pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.
 

 

POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV

Izvlečki iz Zakona o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS št. 98/2004-UPB2, 126/2007, 86/2009, 78/2011, v nadaljevanju:

ZVPot), ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev:

Uporaba: ZVPot se nanaša izključno na potrošnike.

Obseg uporabe: ZVPot se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve.

Dogodek:                      

Rok:Možnost odpovedi potovanja zaradi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev

Obvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom

 

Dvig cene - le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tečajev 

Obveščena stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke če je povečanje višje od 10% vrednosti aranžmaja

 

Rok za reklamacijo:

2 meseca od konca potovanja

 

Odgovor na reklamacijo:

8 dni po prejemu reklamacije

 

Menjava stranke na željo stranke :

8 dni pred odhodom, če je spremembo še mogoče urediti - na stroške stranke

 

 

KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah iz ponudbe Enz.za je že vključen davek na dodano vrednost. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.